Nowoczesne technologie

Jak często wykonywać pomiar czynników szkodliwych?

Ile razy wykonywać pomiar czynników szkodliwych?

Poszczególne zawody, wykonywane są w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia. Dotyczy to pracowników laboratoriów chemicznych oraz fizycznych, ale także pracowników branży budowlanej są narażeni, przede wszystkim na pracę w hałasie, zimnie i pyłach.
Do pracodawcy, należy obowiązek wykonywania badań oraz pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia. Ile razy musi je robić?

Jakie czynniki są poddawane badaniu

Pracodawca, musi przeprowadzać takie badania, wyłącznie w certyfikowanych laboratoriach. Zobowiązują go do tego przepisy prawa, a dokładniej Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2011 r., nr 33, poz. 166).

Badania, bazują na rozpoznaniu źródeł transmisji szkodliwych czynników oraz warunków, w których wykonywana jest praca, które wpływają na poziom stężeń lub natężeń tych czynników, z uwzględnieniem:

 • formą czynników oraz ich właściwości,
  procesów technologicznych i ich parametrów,
 • wyposażenia technicznego, w tym maszyn, urządzeń, instalacji i narzędzi, które mogą być źródłem emisji czynników,
 • schematu pracy i sposobu jej wykonywania
 • autentycznego czasu narażenia na działanie szkodliwych czynników

Typy szkodliwych czynników:

 • chemiczny,
 • o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 • płyn zawierający azbest
 • promieniowanie optyczne nielaserowe
 • promieniowanie laserowe
 • promieniowanie elektromagnetyczne
 • mikroklimat zimny lub gorący
 • hałas ultradźwiękowy, drgania mechaniczne

Kto robi badania i pomiary?

Badania oraz pomiary, wykonywane są przez laboratoria, które uzyskały w tym zakresie akredytację. W przypadku, gdy takich laboratoriów nie ma, badania oraz pomiary robią:

laboratoria szkół wyższych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutów badawczych
laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej
laboratoria prowadzone przez jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne

Badania oraz pomiary czynników szkodliwych, wykonywane są zgodnie z metodami, które opisane są w Polskich Normach.

Wyniki badań oraz pomiarów

Pracodawca gromadzi je przez 3 lata, od daty ich wykonania. Pracodawca, musi poinformować pracowników o przebiegu oraz wynikach badań. Pracodawca na bieżąco prowadzi rejestr szkodliwych czynników, którego wzór figuruje w rozporządzeniu.

Pracodawca, na bieżąco wpisuje wyniki badań do karty. Gdy zakład pracy zostaje zlikwidowany, pracodawca przekazuje kartę oraz rejestr właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.