Biznes

Ryzyka występujące w związku z działalnością rolniczą

Bycie rolnikiem ustawicznie wiąże się z jakimś niebezpieczeństwem. Wiele jest zależne tu od pogody oraz zmian stawek na rynku czy rozwoju technologicznego. W artykule odpowiadamy na pytania: Jakie są typy ryzyka i jak nim zarządzać? Czym są ubezpieczenia rolnicze i jakie występują ich typy.

Typy zagrożeń w majątku rolnym

Jeśli masz własne gospodarstwo warto zainwestować w ubezpieczenie dla rolników. Powodem jest to, że majątki rolne są obarczone dużym ryzykiem a także niestabilnością. Wynika to z powodu zależności produkcji od czynników z zewnątrz, które na nie oddziałują. Ryzyko w działalności rolniczej zależy w dużym stopniu od środowiska naturalnego z którym związana jest produkcja oraz z ekonomią podobnych gospodarstw. Ryzyko klasyfikuje się ze względu na typ działalności i z uwagi na źródło pochodzenia ryzyka.

Typy ryzyka przez wzgląd na typ aktywności

 1. powiązane z technologią – powiązane jest z ciągłym rozwojem technologii, technicznym a także biologicznym;
 2. przyrodnicze – wpływają na to niekorzystne warunki klimatyczne, ulewne deszcze, mrozy, susze oraz epidemie i pasożyty. Uniemożliwia to przewidzenie dokładnej ilości produkcji i przypuszczalnych strat;
 3. organizacyjne – źródłem tego ryzyka jest planowanie, kontrola i organizacja w majątku rolnym oraz zmienne zachodzące w tym zakresie;
 4. ekonomiczne – powodem są zmiany w strukturze kosztów konsumpcyjnych ludzi (np. mniejsze wydatki na żywność) , niższe ceny produktów rolnych oraz wpływy różnych gałęzi gospodarki na rolnictwo;
 5. związane z produkcją – łączy fragmenty ryzyka przyrodniczego, związanego z technologią i tego związanego z organizacją;
 6. rynkowe – dotyczy wewnętrznych zmian ekonomicznych zasad produkcji takich jak np. zmienność polityki rolniczej,straty rynków zbytu czy spadki cen.

Podział ryzyka ze względu na podłoże jego pochodzenia:

 • finansowe – dotyczy sposobu i źródeł opłacania transakcji gospodarczych np. utrata płynności finansowej, podwyższenie stóp procentowych;
 • instytucjonalne – dotyczy przemian w polityce rolnej krju;
 • produkcyjne – niebezpieczeństwo tyczące się powstawania strat podczas procesu produkcji takich jak np.przemiany klimatyczne i pogodowe czy choroby epidemiczne pośród zwierząt;
 • osobowe – ma wpływ na rolnika tyczy się chorób i wypadków podczas robót;
 • cenowe – dotyczy niepewności związanej ze stosunkiem cen wyrobów do kosztów produkcji rolnej;
 • dochodowe – połączenie ryzyka finansowego z produkcyjnym.

W jaki sposób rozporządzać ryzykiem w gospodarstwie

Ogromny wpływ na rentowność i ekspansywność produkcji rolnej ma zarządzanie kryzysowe. W pierwszej kolejności należy dokonać oceny ryzyka, przemyśleć czy warto go podjąć, czy w jego efekcie straty będą niewysokie czy też duże.

Powinno być to warunkiem koniecznym przed rozpoczęciem działań w gospodarstwie.

Zarządzanie ryzykiem to metody i działania wykonywane w celu obrony gospodarstwa przed możliwym zagrożeniem. Jedną z metod pomocnych w tym zakresie jest przemyślana organizacjaprzykładowo występuje ryzyko suszy, można postarać się o odmiany roślin odpornych na takie czynniki albo zainwestować w specjalny system nawadniający.

Kolejną strategią może być użycie dywersyfikacji dochodów lub dywersyfikacji rozplanowania produkcji. Czasem warto przenieść ryzyko na rynek poprzez przykładowo kontraktacje. Podczas prowadzenia gospodarstwa rolnego nie można oczywiście zaniedbać ubezpieczenia rolniczego. Umożliwia wyrównywać straty w działalności rolniczej.

Czym są ubezpieczenia rolnicze

Ubezpieczenia rolne są jednym z filarów rozporządzania ryzykiem w rolnictwie. Posiadają korzystny wpływ na stabilność a także zrównoważony rozwój. Zmniejszają niepewność działania, utrzymują płynność finansową i zapewniają stabilność dochodów.

Typy ubezpieczeń rolniczych

Ubezpieczenia rolnicze rozdzielamy na obligatoryjne i dobrowolne.

Do ubezpieczeń obligatoryjnych przynależą:

 • odpowiedzialność cywilna rolnika
 • odpowiedzialność cywilna środku transportu;
 • ubezpieczenie budynków,które wchodzą w skład majątku rolnego;
 • 50% upraw.

Ubezpieczeniami  dobrowolnymi są:

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • nadprogramowe ubezpieczenie roślin uprawnych;
 • ubezpieczenie maszyn rolniczych;
 • ubezpieczenie ptactwa hodowlanego;
 • ubezpieczenie zwierząt futerkowych.

Ubezpieczenie rolne – czy faktycznie warto?

Ubezpieczenie swojego gospodarstwa rolnego, jest przydatne bardzo często. Zdecydowanie warto się ubezpieczyć aby zabezpieczyć własny los jako rolnika, oraz ludzi współpracujących na gospodarstwie.Jeśli rolnik wyrządzi szkodę np. niechcący rozpylając oprysk także na sąsiednie pole, niszcząc rosnące tam uprawy,podmiot ubezpieczający także zapłaci koszta. Przykłady można mnożyć, ale trzeba pamiętać,że wykupując polisę ubezpieczeniową,